หน้าแรก >> ของดีบ้านเฮา >> หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย

 หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย

  ปรับปรุงข้อมูล 19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย

ประวัติหมู่บ้านหอชัย

         เดิมเรียกว่าบ้านหน้าหอ เพราะมีเสื้อบ้านและได้เปลี่ยนมาเป็นบ้านหอชัยในภายหลังอาชีพเดิมค้าขาย ทำไร่ทำนา ชาวบ้านจึงมารวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน อยู่กันด้วยความสามัคคีเอื้อเฟื้อเกื้อกลูต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็งผู้ใหญ่บ้านในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบันคือ นายสมศักดิ์ ไชยรังษี เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหอชัย

 

บ้านหอชัย

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ไปทางนิคมอุตสาหกรรม เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยแยกออกมาจาก หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544 ตามความคิดในมาตรา 6 พรบ.ลักษณะปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ. 2475

         มีจำนวนประชากรทั้งหมด 422 คน เป็นชาย 196 คน หญิง 226 คน จำนวนหลังคาเรือน 501 หลังคาเรือน

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลมะเขือแจ้

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านพญาผาบ

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกลาง

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านขี้เหล็ก

ลักษณะภูมิประเทศ

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

อาชีพ

         ประชาชนกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และทำเฟอร์นิเจอร์

สภาพทางสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มีศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง มีพื้นที่ในการทำอุตสาหกรรมและทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ลำไย

การคมนาคมขนส่ง

         ถนนสายสันป่าฝ้าย – บ้านธิ ซึ่งเป็นเส้นทางจากจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

         แห่เทียนเข้าพรรษา ลอยกระทง สงกรานต์ สรงน้ำพระธาตุประเพณีปางเก้า

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

         คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ทิ้งและกำจัดขยะ การระบายน้ำ อาคารอเนกประสงค์ หอกระจายข่าว น้ำใช้เพื่อในการเกษตร มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ

 

ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

 

ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

 

ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

 

         คณะผู้บริหารนำโดย ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มีนโยบายที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเด็ก การจัดสวัสดิการให้กับประชาชน ในเขตตำบลบ้านกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเด็ก และ เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของประชาชนและแรงงานในเขตพื้นที่ที่เสนอปัญหา และความต้องการต่อจังหวัด เกี่ยวกับความต้องการสถานที่รับเลี้ยงเด็กอ่อน โดยการจัดตั้งศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) เทศบาลตำบลบ้านกลางขึ้น ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางถือเป็นเทศบาลแห่งแรกของจังหวัดลำพูนที่ดำเนินการด้านนี้อย่างจริงจัง ทุ่มเททั้งงบประมาณและความใส่ใจ บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์การทำงานของผู้บริหารที่ได้ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิด – เสียชีวิต

         ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 3 เดือน – 2 ปี เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เป็นวัยแรงงานทำงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมและไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร จึงทำให้เด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับต่อไป

วิสัยทัศน์

สร้างรากฐานการเรียนรู้    ดูแลดุจลูกหลาน
อบอุ่นปลอดภัยเหมือนอยู่บ้าน    พัฒนาการสมวัย

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
423
 เมื่อวาน 
1,926
 เดือนนี้ 
18,020
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
174,120
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,157,580
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561