หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  Smart City Solutions Awards 2022 ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ผลงานโดดเด่นโครงการบ้านกลางบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service  (OSC) เป็นรางวัล...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนพดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานจัดงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันขึ้นครองเมือง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 โดยมีการถวายเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี การแสดงฟ้อนหริภุญชัย โดยกลุ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน จำนวน ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( Memorandum of Understanding : MOU ) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,บริษัท เอ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565เวลา 8.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์"ฝ้ายคำเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู จัดกิจกรรมฯขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการด้านร่างกา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ และนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับ นายทรงเดช ไชยฮั่ง บ้านเลขที...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรหมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 รับรองร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การพิจารณาโครงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการพัฒนา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้าน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
50
 เมื่อวาน 
590
 เดือนนี้ 
4,070
 เดือนที่ผ่านมา 
29,490
 ปีนี้ 
222,372
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
709,616
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561