หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีสามีจิกรรม(รดน้ำดำหัวพระสงฆ์) และโครงการมหกรรมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงาม รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการดุแลสุขภาพโดยใช้...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ วัดฆ้องคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมงานประเพณีประจำปี สรงน้ำพระเจ้าทันใจ ณ วัดฆ้องคำ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน วัด และชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และประช...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด บริษัท เอไอ แอนด์โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด และวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านกลางและการเสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ด้วยระบบแพลตฟอร์ม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น ณ วัดแม่ยาก(ดวงดีฯ) หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยอบรมประชาชนตำบลบ้านกลาง(อปต) และคณะสงฆ์ตำบล...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น. ณ ตลาดอินทร และตลาดสันป่าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 “ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “ ซึ่งตรงวันที่ 29 มีนามคม 2567 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยกันพัฒนาตำบลบ้านกลาง ใ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ในนามประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคต้นแบบ จังหวัดลำพูน และคณะกรรม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวาระการประชุม อาทิ การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการจัดกิจกรรมในงาน ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 11 เมษาย...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ Banklang Balance Bike โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง   ด้านจิตใจอารมณ์ที่เบิกบาน รวมทั้งฝึกให้เด็กมีความกล้าหาญ มีวินัย  มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567) หารือข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด  โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ข้...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน รวมถึงภ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
71
 เมื่อวาน 
245
 เดือนนี้ 
6,046
 เดือนที่ผ่านมา 
22,364
 ปีนี้ 
70,844
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,054,304
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561