หน้าแรก >> มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง พนักงานส่วนท้องถิ่น

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง พนักงานส่วนท้องถิ่น (99)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 9 มกราคม 2567 โดย Administrator

 
1 ประเภทบริหารท้องถิ่น
ลำดับ รายการ ไฟล์
1 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
2 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ลำดับ รายการ ไฟล์
1 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
2 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
3 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
4 2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
5 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
6 2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
7 2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
8 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
9 2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
3 ประเภทวิชาการ
ลำดับ รายการ ไฟล์
1 3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
2 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
4 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
5 3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
6 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
7 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
8 3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
9 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
10 3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
11 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
12 3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
13 3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
14 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
15 3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
16 3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
17 3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
18 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
19 3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
20 3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
21 3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
22 3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
23 3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
24 3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
25 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
26 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
27 3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
28 3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
29 3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
30 3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
31 3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
32 3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
33 3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
34 3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
35 3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
36 3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
37 3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
38 3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
39 3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
40 3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
41 3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
42 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
43 3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
44 3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
45 3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
46 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
47 3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
48 3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
49 3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
50 3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
51 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
4 ประเภททั่วไป
ลำดับ รายการ ไฟล์
1 4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
2 4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
3 4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
5 4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
6 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
7 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)
8 4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
9 4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
10 4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
11 4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
12 4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
13 4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
14 4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
15 4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
16 4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
17 4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
18 4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
19 4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
20 4606 เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
21 4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
22 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
23 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
24 4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
25 4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
26 4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
27 4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
28 4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
29 4705 นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
30 4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
31 4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
32 4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
33 4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
34 4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
35 4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
36 4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
37 4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
38 4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
407
 เมื่อวาน 
1,926
 เดือนนี้ 
18,020
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
174,120
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,157,580
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561