หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 6.30 น. ณ ห้องประชุมหริกุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทรางวัลชมเชย จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ซึ่งเทศบาลตำบลบ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพฯ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดู เพื่อบริการประชาชน จาก ศาตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ซึ่ง ส...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทต.บ้านกลาง เดินทางเข้ารับรางวัลเมืองสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี (Healthy City) ด้วยการบูรณาการงานทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 องค์ปร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับเกียรติบัตร เทศบาลที่มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Health Accreditation:EHA) ประจำปี 2565 ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรป...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  Smart City Solutions Awards 2022 ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ผลงานโดดเด่นโครงการบ้านกลางบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service  (OSC) เป็นรางวัลที่เท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่าหลังจากที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022" ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดมาเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและบริหารจั...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรี ,นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ,นางสาวนุชรี สายแสน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรต...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับเกียรติบัตร เทศบาลที่มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Health Accreditation:EHA) ประจำปี 2564 ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ระดับ A ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565  พร้อมประกาศเจตจำนง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำพูนสะอาด 2565 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มู...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:00 น ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2564  ผ่านระบบ video conference application zoom cloud meeting ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
648
 เมื่อวาน 
540
 เดือนนี้ 
1,233
 เดือนที่ผ่านมา 
18,118
 ปีนี้ 
184,964
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
917,726
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561