หน้าแรก >> โครงสร้าง >> โครงสร้างส่วนราชการ >> กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  ปรับปรุงข้อมูล 07 มิถุนายน 2565 โดย Administrator

โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ งานวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานธุรการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

         โดยแบ่งส่วนราชการภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

             1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ สถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานธุรการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

             2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

เบอร์โทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

 - นางสาวนุชรี สายแสน 053-090711 ต่อ 701

 - นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ 053-090711 ต่อ 711

 - นางสาววิริยา ทิพยรักษ์ 053-090711 ต่อ 703

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
460
 เมื่อวาน 
540
 เดือนนี้ 
1,233
 เดือนที่ผ่านมา 
18,118
 ปีนี้ 
184,964
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
917,726
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561