หน้าแรก >> ของดีบ้านเฮา >> หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว

 หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว

  ปรับปรุงข้อมูล 19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว

ประวัติหมู่บ้านร่องส้าว

         บ้านร่องส้าวเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ อยู่กันด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็ง ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค กระบือ มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ชื่อบ้านร่องส้าวมีที่มาจากชื่อของลำน้ำร่องส้าวที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านร่องส้าว ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบันคือ นายสว่าง คำเหล็ก เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่องส้าว

 

บ้านร่องส้าว

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูนอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร

         มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,420 คน เป็นชาย 650 คน หญิง 770 คน จำนวนหลังคาเรือน 886 หลังคาเรือน

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านท่าล้อ – ศรีคำ

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านประตูโขง และบ้านสิงห์เคิ่ง

ลักษณะภูมิประเทศ

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

อาชีพ

         ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำเฟอร์นิเจอร์ เลิ้ยงสัตว์ และธุรกิจส่วนตัว

สภาพทางสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มีวัด 1 แห่ง คือวัดร่องส้าว มีพื้นที่ในการทำอุตสาหกรรม ครัวเรือน กิจการหอพัก ทำเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าวและลำไย

การคมนาคมขนส่ง

         ถนนสายหลักของหมู่บ้าน คือ ดอยติ – พญาผาบ ถนนภายในหมู่บ้านปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

         การทำบุญในวันสำคัญต่างๆ ในพุทธศาสนา เช่นแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

         คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคน้ำใช้เพื่อการเกษตร ที่ทิ้งและกำจัดขยะ การระบายน้ำ โรงเรียนระดับประถมหอกระจายข่าว มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ

หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว

 

สถานที่สำคัญ

         วัดร่องส้าว  ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน

หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว

 

อาณาเขต

         ทิศเหนือ ประมาณ 94 วา ติดโรงเรียนและที่ดินเอกชน

         ทิศใต้ ประมาณ 94 วา ติดลำน้ำร่องส้าว

         ทิศตะวันออก ประมาณ 27 วา ติดถนนสาธารณะ

         ทิศตะวันตก ประมาณ 30 วา ติดโรงเรียนที่ดินเอกชน

         ภายในบริเวณวัดร่องส้าว ประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ และปูชนียวัตถุ ได้แก่ เจดีย์

         วัดร่องส้าว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2463 ตามประวัติแจ้งว่า เดิมเป็นวัดร้างสร้างสมัยใดไม่ปรากฏ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2463 นายอุ่นใจ สาวะจันทร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในตำบลได้นำคณะศรัทธาช่วยกันบูรณะขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปัจจุบันมี พระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เป็นเจ้าอาวาส

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
260
 เมื่อวาน 
492
 เดือนนี้ 
24,002
 เดือนที่ผ่านมา 
24,728
 ปีนี้ 
113,528
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,096,988
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561