หน้าแรก >> ของดีบ้านเฮา >> หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก

 หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก

  ปรับปรุงข้อมูล 19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก

ประวัติหมู่บ้านขี้เหล็ก

         บ้านขี้เหล็ก ในสมัย ก่อนมีการทำไร่ทำนา ชาวบ้านจึงมารวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน อยู่กันด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็ง ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค กระบือ มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ชื่อบ้านขี้เหล็ก มีที่มาจากในหมู่บ้านนี้เป็นบ้านช่างตีเหล็ก ได้เอาเหล็กมารวมกันเพื่อตีขึ้นรูปเป็นกำแพงพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งทำให้บริเวณวัดเต็มไปด้วยขี้เหล็ก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านขี้เหล็ก ผู้นำชุมชนในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบันคือ นายไพบูลย์ สุขเหล็ก เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านบ้านขี้เหล็ก

 

บ้านขี้เหล็ก

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร

         มีจำนวนประชากรทั้งหมด 835 คน เป็นชาย 394 คน หญิง 441 คน จำนวนหลังคาเรือน 461 หลังคาเรือน

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลมะเขือแจ้

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านหอชัย

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านแม่ยาก

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตนิคมอุตสาหกรรม

ลักษณะภูมิประเทศ

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

อาชีพประชากรในหมู่บ้าน

         ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ทำเกษตรกรรม และค้าขาย

สภาพทางสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มีวัด 1 แห่ง คือ วัดขี้เหล็ก มีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก มีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมประมาณ 100 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว

การคมนาคมขนส่ง

         ถนนสายหลักของหมู่บ้าน คือ นิคม-บ้านธิ ถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

         ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดทำกิจกรรม คือ สรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ ประจำทุกปี ในแรม 8 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี และวันเข้าพรรษา จะได้ร่วมกันทำบุญที่วัดขี้เหล็ก

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

         คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค การระบายน้ำ โรงเรียนระดับ ประถม โรงเรียนระดับมัธยม อาคารเอนกประสงค์ ห้องสมุดประชาชน หอกระจายข่าว มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ ร้านค้าสหกรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพ

หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก

 

สถานที่สำคัญ

         วัดขี้เหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 33 ตารางวา

อาณาเขต

         ทิศเหนือ ประมาณ 57 วา ติดที่ดินเอกชน

         ทิศใต้ ประมาณ 30 วา ติดถนนสาธารณะ

         ทิศตะวันออก ประมาณ 28 วา ติดถนนสาธารณะ

         ทิศตะวันตก ประมาณ 27 วา ติดที่ดินเอกชน

         ภายในบริเวณวัดขี้เหล็ก ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลา ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์

         วัดขี้เหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 1868 ตามประวัติแจ้งว่า เดิมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านทำเหล็กได้เอาเหล็กมารวมกันล้อมวัด ต่อมาเจ้าผู้ครองนครเมืองลำพูนสมัยนั้น ได้นำเอาเหล็ก ที่ล้อมวัดไปลอยแพไปตามลำน้ำแม่ยากลงสู่น้ำแม่กวง ไปเก็บไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยบริเวณวัดเหลือแต่ขี้เหล็กเป็นก้อนๆ วัดนี้จึงเรียกว่า วัดขี้เหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2484 เขต วิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 72 เมตร ปัจจุบันมีพระปลัดคำแปง จันทวังโส รักษาการเจ้าอาวาสวัดขี้เหล็ก

 

โรงเรียนวัดขี้เหล็ก

หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก

 

หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก

 

         ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2480 โดยความริเริ่มของ นายพลอย ศราทพันธ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 โดยอาศัยวัดขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง เป็นสถานที่เล่าเรียนและดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาโดยให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านกลาง โดยมี นายจันทร์ ตาเกีย เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาทางวัดซึ่งมี พระอธิการ อินทะสาวะโถ ได้ยกที่ดินให้โรงเรียนโดยมีราษฎรช่วยกันปรับพื้นที่และซื้อเพิ่ม โดยทางราชการให้เงินสมทบทัน จำนวน 300 บาท โดยสร้างอาคารแบบแปลน ป.1ก. กว้าง 8 เมตร เป็นเรือนไม้งัด มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ประตูหน้าต่างทำด้วยไม้สัก เสียค่าก่อสร้างทั้งหมด 3,640.75 บาท ทำการเปิดป้ายเมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2481 ขนานนามว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านกลาง (อินท วิทยา) เริ่มใช้เป็นที่เล่าเรียนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2481 ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 213 คน ชาย 109 คน หญิง 104 คน ครู-อาจารย์ 18 คน โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ สมศรีดา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดขี้เหล็กมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ใส่ใจงานวิชาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

“เรียนรู้ เพื่อชีวิต และสังคม”

คติพจน์

“นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

คำขวัญ

“สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”

อัตลักษณ์

งานอาชีพเป็นพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม

เอกลักษณ์

รักษ์วัฒนธรรมไทย

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
1,334
 เมื่อวาน 
1,310
 เดือนนี้ 
20,271
 เดือนที่ผ่านมา 
25,659
 ปีนี้ 
135,456
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,118,916
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561