หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศ โดยมีการบรรยายเรื่องสถานการณ์ความร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศไทยและการสื่อสารเต...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24  พฤษภาคม  2567  เวลา  16.00 น. ที่บริเวณสะพานลำน้ำตีบ หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง นายชาตรี  สุริยจักร์  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมด้วย นายนภดล  นพรัตน์  รองนายกเทศมนตรี และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.) ได้ร่วมกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ EM  จำนวน 200  ลิตร ลงในลำน้ำตีบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และปรับสภาพแวดล้อม เพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำใ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24  พฤษภาคม  2567  เวลา  13.00 น. นายสอน  อิ่นแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) และรับทราบแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ”วัด ประชา รัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส.”  ปี 2566- 2570 ระยะที่ 5 โดยมีพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน กล่าวเปิดการประชุม นอกจากนี้  ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้มอบนโย...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ นายสอน  อิ่นแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 8 เพื่อรายงาน ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง อาทิ งานร้องทุกข์และขอรับบริการ, รายงานรับจ่าย,ติดตามโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ,การดำเ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสอน  อิ่นแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ  นายชาตรี  สุริยจักร  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการเพิ่มเติม จำนวน 14 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมสุขภาพปลอด...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรง และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.  คณะสงฆ์ตำบลบ้านกลาง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมนำครัวทาน แห่มายังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย หรือประเพณีแปดเป็ง ประจำปี 2567  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์การก่อสร้างลู่วิ่งยางธรรมชาติ 8 ช่องวิ่ง โดยมีวาระการประชุม อาทิ ความคืบหน้าการก่อสร้างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และแจ้งเรื่องการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 25...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 45 รา...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
232
 เมื่อวาน 
492
 เดือนนี้ 
24,002
 เดือนที่ผ่านมา 
24,728
 ปีนี้ 
113,528
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,096,988
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561