หน้าแรก >> ของดีบ้านเฮา >> หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา

 หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา

  ปรับปรุงข้อมูล 19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา

ประวัติหมู่บ้านแจ่มพัฒนา

         พื้นที่บ้านแจ่มพัฒนาเดิม รวมอยู่กับบ้านแจ่มที่อยู่ในเขตตำบลมะเขือแจ้ และบ้านพญาผาบ ตำบลบ้านกลาง โดยเมื่อพ.ศ. 2548 ได้แยกออกจากหมู่บ้านทั้งสอง ส่วนชื่อหมู่บ้านแจ่มพัฒนาได้มาจากหมู่บ้านเดิมคือบ้านแจ่ม ในอดีตมีนายสมบูรณ์ ไชยาแจ่ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นนายปรีชา วงค์แจ่ม จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อมา จนเมื่อพ.ศ. 2560 ได้เกษียณอายุลง และปัจจุบัน นายวิทยา พรมกลาง ได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านบ้านแจ่มพัฒนา

 

บ้านแจ่มพัฒนา

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร

         มีจำนวนประชากรทั้งหมด 462 คน เป็นชาย 216 คน หญิง 246 คน จำนวนหลังตาเรือน 310 หลังคาเรือน

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านพญาผาบ

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านกลาง

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านแจ่ม ตำบลมะเขือแจ้

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านพญาผาบ

ลักษณะภูมิประเทศ

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน โดยทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม สวนลำไย

อาชีพ

         ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายและเจ้าของธุรกิจหอพัก

สภาพทางสังคม

         ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม สวนลำไย

การคมนาคมขนส่ง

         ถนนสายสันป่าฝ้าย – บ้านธิ และถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต ประเพณีและวัฒนธรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณียี่เป็ง สรงน้ำธาตุ วันสงกรานต์ สลากภักต์

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

         คือมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค อาคารอเนกประสงค์ หอกระจายข่าว ลานกีฬา ที่ทิ้งและกำจัดขยะ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า และโทรศัพท์สาธารณะ

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
1,290
 เมื่อวาน 
1,310
 เดือนนี้ 
20,271
 เดือนที่ผ่านมา 
25,659
 ปีนี้ 
135,456
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,118,916
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561