หน้าแรก >> ของดีบ้านเฮา >> หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง

 หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง

  ปรับปรุงข้อมูล 19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง

ประวัติหมู่บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง

         บ้านท่าล้อ-ศรีคำ ในสมัย ก่อนมีการทำไร่ทำนา ชาวบ้านจึงมารวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน อยู่กันด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็งประกอบอาชีพทำไร่ทำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค กระบือ มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ชื่อบ้านท่าล้อ-ศรีคำ มีที่มาจากชื่อของต้นโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสะหรีคำและเพี้ยนมาเป็น ศรีคำ ในปัจจุบัน ผู้นำชุมชนในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบันคือ นายณัฐธีร์ โพธิศาสตร์ เป็นกำนันตำบลบ้านกลาง

ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง

บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร

         มีจำนวนประชากรทั้งหมด 750 คน เป็นชาย 352 คน เป็นหญิง 398 คน จำนวนหลังคาเรือน 420 หลังคาเรือน

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านกลาง

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านศรีชุม

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านร่องส้าว

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแม่ยาก

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไป จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

อาชีพประชากรในหมู่บ้าน

         ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างและทำเกษตรกรรม

สภาพทางสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี มีวัด 1 แห่ง คือ วัดศรีคำ มีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมเพาะปลูก 50 % พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว

การคมนาคมขนส่ง

         ถนนสายหลักของหมู่บ้าน คือ ดอยติ-บ้านกลาง ถนนภายในหมู่บ้านปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

         ในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมืองก็จะมีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ของพระนางจามเทวี ตั้งอยู่ ณ คุ้มเทวี มีการดำหัวผู้สูงอายุ จัดเทศกาลลอยกระทงและทุกแรม 13 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปีจะมี พิธีสรงน้ำกู่ที่เก็บอัฎฐิของพระอธิการดวงจันทร์ จันทรังสี

การให้บริการสาธารณูปโภค

         คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค น้ำใช้เพื่อการเกษตรมีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ ร้านค้าสหกรณ์

หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ

 

สถานที่สำคัญ

         วัดศรีคำ ตั้งอยู่เลขที่ 33 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 986

อาณาเขต

         ทิศเหนือ ทางสาธารณะ

         ทิศใต้ ลำน้ำแม่ยาก

         ทิศตะวันออก ทางสาธารณะ

         ทิศตะวันตก ลำน้ำแม่ยาก

         ภายในวัดประกอบด้วย วิหาร ศาลา และกุฏิสงฆ์

         วัดศรีคำสร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 ตามประวัติแจ้งว่าสร้างเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2474 โดยสถานที่ตั้งเป็นหมู่บ้านในสมัยนั้นไม่สะดวกแก่การบำเพ็ญกุศล เพราะต้องเดินทางไปที่วัดขี้เหล็ก เป็นการลำบากมากในสมัยนั้น นายคำ แก้ว ณ ศรี จึงได้สละที่ดินให้สร้างวัด ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างเสนาสนะเท่าที่จำเป็น และได้นิมนต์พระอินถา สุวรรณโน จากวัดขี้เหล็กมาเป็นเจ้าอาวาส ในปัจจุบันมีพระมหากฤษณะ โสภณกิตติ เป็นเจ้าอาวาส

 

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
215
 เมื่อวาน 
492
 เดือนนี้ 
24,002
 เดือนที่ผ่านมา 
24,728
 ปีนี้ 
113,528
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,096,988
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561