หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

         

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตำบล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่วางไว้ และใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน แผนพัฒนาอำเภอ ที่มีห้วงระยะเวลาห้าปี นั้น 
  เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน 12 หมู่บ้าน   ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้กระบวนจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านให้สามารถดำเนินการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาในหมู่บ้าน สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของชุมชน ตลอดจนการบูรณาการกระบวนการแผนชุมชนในระดับตำบล เพื่อประสานงบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน สู่การบูรณาการแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน และการบรรยาย ในเรื่อง “กระบวนการจัดทำแผนชุมชน การบูรณาการแผนชุมชน” โดยบรรยายถึงหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประโยชน์ของแผนชุมชน แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 รวมถึงการซักซ้อม “การจัดเวทีประชาคมและการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน” โดยกระบวนการกลุ่ม                    ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและการวางแผนนำสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน           เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนางปริศนา สายนที พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน        มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าวในครั้งนี้  
  จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับการอบรมฯ ในครั้งนี้ได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 053-090711 ต่อ 601-604 ในวันและเวลาราชการ
 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 418 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
262
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561