หน้าแรก >> เอกสาร

 เอกสาร

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
2020-11-30
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา
2020-11-30
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
2020-11-30
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)
2020-11-30
5 หนังสือค้ำประกันการจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2020-11-04
6 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
2020-11-04
7 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป)
2020-11-04
8 สัญญาจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2020-11-04
9 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน มาตรา 29
2020-06-15
10 หนังสือรับรอง ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม / สถาปัตยกรรมครบคุม
2020-06-15
11 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในทีดิน
2020-06-15
12 ใบมอบอำนาจ
2020-06-15
13 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และตามเทศบัญญัติเทศตำบลบ้านกลาง
2020-06-15
14 แบบคำขอรับรองการปลูกสร้าง
2020-06-15
15 คำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแปลน
2020-06-15
16 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
2020-06-15
17 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2020-06-15
18 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
2020-06-15
19 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
2019-05-08
20 แบบฟอร์มโครงการ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
2019-05-08
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
281
 เมื่อวาน 
182
 เดือนนี้ 
7,901
 เดือนที่ผ่านมา 
16,921
 ปีนี้ 
99,923
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
587,167
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561