หน้าแรก >> เอกสาร

 เอกสาร (34)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าาหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในการนำความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ได้รับจากการรับการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน
2022-06-07
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
2020-11-30
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา
2020-11-30
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
2020-11-30
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)
2020-11-30
6 หนังสือค้ำประกันการจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2020-11-04
7 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
2020-11-04
8 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป)
2020-11-04
9 สัญญาจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2020-11-04
10 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน มาตรา 29
2020-06-15
11 หนังสือรับรอง ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม / สถาปัตยกรรมครบคุม
2020-06-15
12 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในทีดิน
2020-06-15
13 ใบมอบอำนาจ
2020-06-15
14 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และตามเทศบัญญัติเทศตำบลบ้านกลาง
2020-06-15
15 แบบคำขอรับรองการปลูกสร้าง
2020-06-15
16 คำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแปลน
2020-06-15
17 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
2020-06-15
18 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2020-06-15
19 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
2020-06-15
20 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
2019-05-08
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
330
 เมื่อวาน 
594
 เดือนนี้ 
11,245
 เดือนที่ผ่านมา 
17,554
 ปีนี้ 
101,132
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
833,894
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561