ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 28 มีนาคม 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)
นับคะแนนแล้วเสร็จ 100.00 % 
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร ผลคะแนน อันดับ
1 Top

นายสอน อิ่นแก้ว
2,348 1
3 Top

ว่าที่ ร.ต.วัชระ กันแจ่ม
1,319 2
4 Top

นายวิทยากร เขื่อนแก้ว
1,231 3
2 Top

นายมนตรี สามารถ
967 4
บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด 157
บัตรเสีย 361
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 6,383
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 8,350 คน มาใช้สิทธิ 6,383 คน คิดเป็นร้อยละ 76.44
    บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด 361 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.32
    บัตรเสีย 157 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.88

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1
ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 28 มีนาคม 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)
นับคะแนนแล้วเสร็จ 100.00 % 
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร ผลคะแนน อันดับ
15 นางพิกุล ชมพู 1,346 1
16 นายสุทัศน์ มณีขัติย์ 1,156 2
4 นายสนั่น มณีเหล็ก 1,053 3
3 นายถิรเวศย์ สมเปาจี 986 4
1 นางโรจนา ธิแจ้ 981 5
6 นายณรงค์ ปินตาแจ่ม 933 6
14 นายสนชัย พรมสนธิ 931 7
5 นายธนากร รุ่งเรืองเกตุ 726 8
2 นายชาตรี พรมสนธิ 699 9
17 นางสาวประภา สมบูรณ์ชัย 617 10
13 นายเพิ่มทรัพย์ โรจนวงค์ษา 536 11
9 นายอนันต์ ทาสีคำ 385 12
18 นายสราวุฒิ ศิริธนาวุฒิกุล 364 13
11 นายทวีศักดิ์ ไชยรังษี 320 14
7 นายสุริยา สานะวงค์ 302 15
12 นายวรเชษฐ ชัยชุมภู 284 16
8 นางศรีพรรณ บาลีพัตร์ 281 17
10 นายศิรชัช ปินใจ 222 18
บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด 55
บัตรเสีย 198
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,119
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,078 คน มาใช้สิทธิ 3,119 คน คิดเป็นร้อยละ 76.48
    บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด 198 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.86
    บัตรเสีย 55 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.35

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 2
ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 28 มีนาคม 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)
นับคะแนนแล้วเสร็จ 100.00 % 
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร ผลคะแนน อันดับ
1 นายทวีป พรมกลาง 1,532 1
2 นายชัยวุฒิ เงินชุ่ม 1,390 2
4 นายกันต์พจน์ งามเมืองตึง 1,385 3
3 นางนงลักษณ์ เผือกผาสุข 1,284 4
6 นายอภิชาติ หน่อชาย 1,228 5
5 นายอาคม ทาส้าว 1,175 6
19 นายขวัญชัย ขันนา 822 7
16 นางพวงพยอม พงษ์แจ่ม 735 8
13 นายบุญทรง วงค์ต๋อ 661 9
9 นายวุธติพงษ์ พรหมมาเหล็ก 376 10
14 นายจรัล สาวะจันทร์ 373 11
12 นายธวัชชัย พรหมเวียง 246 12
10 นางสาวกมลชนก สามารถ 234 13
7 นายโยธิน โพธิจินดา 218 14
8 นายปรียชาติ เทียนรุ่งเรือง 213 15
17 นายสุธชา แสนศรีชัยชู 213 16
18 นายสุทธิรักษ์ สุทธิโรจน์ 204 17
11 นางสาวหทัยชนก พงษ์เต้า 195 18
15 - 0 19
บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด 71
บัตรเสีย 203
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,256
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,258 คน มาใช้สิทธิ 3,256 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47
    บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด 203 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.77
    บัตรเสีย 71 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.67