หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

รายงานพิเศษ !! เสถียรภาพ อปท.หลังครม.เห็นชอบออกกฎหมายลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด 19

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
 

รายงานพิเศษ !! เสถียรภาพ อปท.หลังครม.เห็นชอบออกกฎหมายลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด 19

         

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบ ร่าง พรฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง                การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษี           ที่จะต้องเสียในปี 2563 ซึ่งสาระสำคัญเกี่ยวกับการลดภาษีดังกล่าว คือ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  เป็นการลดจำนวนภาษีลงในอัตราร้อยละ 90  ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง                 ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ,ใช้เป็นที่อยู่อาศัยใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและ               ที่อยู่อาศัย ,และที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ การลดจำนวนภาษีดังกล่าว              จะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจได้รับลดค่าภาษีที่ต้องชำระ ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งถือว่าเป็นผลดีของประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆจะได้รับการลดภาษี หรือชำระภาษีน้อยลงถึงร้อยละ 90 ของภาษีที่คำนวณได้ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาหลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ ซึ่งมีรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษีได้เองเป็นส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมือง และเขตพื้นที่                   ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรายได้ที่จัดเก็บได้เองในปีงบประมาณ 2563 ลดลงกว่าร้อยละ 90 ส่งผลให้เสถียรภาพการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งลดลงไปด้วย ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน มีรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษี และได้รับผลกระทบจากการลดภาษีเช่นกัน ส่งผลให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีฯ ลดลงกว่า 46 ล้านบาท หลังจากที่ได้ตั้งประมาณการรายรับจากการจัดเก็บภาษีไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 60 ล้านบาท 
 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงหารือร่วมกับผู้นำท้องที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ          กลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่มในพื้นที่ไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยชี้แจงถึงความจำเป็นต้องเลื่อนโครงการบางประเภทที่ไม่เร่งด่วนออกไป และในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณไว้กว่า 15 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องด้วยมีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ อาจต้องรอการช่วยเหลือเยียวยาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป เทศบาลฯมีความจำเป็นต้องปรับลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสถานะเงินคงคลังที่เทศบาลฯจัดเก็บได้ และอาจมีผลต่อเสถียรภาพของเทศบาลฯในการดำเนินโครงการในปีต่อๆไปด้วย ทั้งนี้ เทศบาลได้มีปรับลดรายจ่ายที่เกินความจำเป็น อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในสำนักงานเทศบาลและหน่วยงานในสังกัด, มาตรการร่วมใจลดใช้พลังงาน ตามแนวทาง ทต.บ้านกลางวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นต้น ตลอดจนการเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับสถานะการคลัง ตามรายได้ที่สามารถจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณต่อไป เตรียมการวางแผนบริหารความต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเทศบาลอย่างเป็นระบบ หากเกิดกรณีการแพร่ระบาดของโควิด 19 อีกระลอก 
****************************************
น.ส.ณัฐชฎาพร  อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/บรรณาธิการ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ / ข่าว

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 295 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
191
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561